Category Archives: Biểu Mẫu Văn Bản Nhà Đất

Hợp đồng thi công xây dựng công trình

Hợp đồng thi công xây dựng công trình

Hợp đồng thi công xây dựng công trình HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Số……………./HĐ-XD   Hôm nay, ngày….. tháng ……năm……. tại…………………………………… chúng tôi gồm các bên dưới đây: 1. Bên Giao thầu (gọi tắt là bên A): – Tên đơn vị:…………………………………………………………………………………………………………………….. – Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………………….. – Họ tên, chức vụ người đại diện ( hoặc […]

Hợp đồng mua bán nhà ở – Cách viết hợp đồng mua bán nhà

Hợp đồng mua bán nhà ở

Hợp đồng mua bán nhà ở – Cách viết hợp đồng mua bán nhà HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở Số: ……../…….. …………., ngày…..tháng…..năm……   Hôm nay, ngày……tháng……….năm………, tại…………………………………………chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật […]

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở – Hợp đồng thuê nhà  HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở (1) (Số: ……………./HĐTNO)   Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ….., Tại …………………………………………..Chúng tôi gồm có: BÊN CHO THUÊ (BÊN A) (2): a) Trường hợp là cá nhân: Ông/bà: …………………………………………………………………………. Năm sinh: ………………….. CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp […]

Biểu mẫu hợp đồng đặt cọc – Mẫu hợp đồng

Biểu mẫu hợp đồng đặt cọc – Mẫu hợp đồng HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC (Số: ……………./HĐĐC)   Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ………………….………………………… Chúng tôi gồm có: BÊN ĐẶT CỌC (BÊN A): Ông (Bà): …………………………………………………………………………. Năm sinh:………………..……. CMND số: ………………………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………………………. Hộ khẩu:………………………………………………………………………………………………………………. Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………… Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………….. BÊN NHẬN […]

Luật đất đai 2003 số 13/2003/QH11

Luật đất đai 2003 số 13/2003/QH11 QUỐC HỘI Số: 13/2003/QH11   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2003   LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa […]

Thủ tục các bước chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thủ tục các bước chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Trình tự thực hiện Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND […]